Inteli HR

Proste i intuicyjne rozwiązania kadrowo - personalne

Aplikacja Inteli HR jest nowoczesnym, wielomodułowym rozwiązaniem wspomagającym zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo – personalnych. System jest odpowiedzią, na potrzeby Klientów w wyniku obserwacji i analiz problemów zgłaszanych w zakresie przepływu informacji oraz strat i błędów, jakie im towarzyszyły.

Skontaktuj się z nami, poznaj wszystkie możliwości

Proste i intuicyjne rozwiązanie kadrowo – personalne

Inteli HR jest innowacyjną platformą, która ma na celu usprawnienie i automatyzację procesów realizowanych przez działy HR. Jego zadaniem jest również wymiana przetworzonych danych pomiędzy aplikacją, a systemem kadrowo-płacowym.

Program ukierunkowuje przepływ informacji, poprzez rozproszone wprowadzanie danych i scentralizowane ich przetwarzanie, dzięki czemu wpływa na zaoszczędzenie czasu pracowników oraz jego efektywne wykorzystanie. System umożliwia korzystanie z funkcjonalności oraz zgromadzonych danych nie tylko przez dział kadr, ale również przez innych pracowników firmy. Program umożliwia pracę na jednej lub wielu bazach danych w zależności od licencji.

System został oparty o przeglądarkę internetową, dzięki czemu jest dostępny z każdego komputera bez konieczności instalacji oprogramowania. Modułowy charakter pozwala na zastosowanie wybranych funkcjonalności w konkretnych obszarach przedsiębiorstwa. Cechy te czynią Inteli HR intuicyjnym, prostym i wygodnym rozwiązaniem.

Najważniejsze cechy Inteli HR

Rozbudowany system ról i uprawnień użytkowników do konkretnych modułów i działów.

Operacje wykonane w ramach aplikacji skutkują zmianami w systemie kadrowo – płacowym dopiero po migracji danych, dokonanych przez osoby uprawnione.

Rozsyłanie do konkretnych użytkowników wiadomości e-mail przypominających lub informujących o wstrzymaniu określonych procesów w oczekiwaniu na decyzję.

Funkcjonalności poszczególnych modułów Inteli HR

Inteli HR

RCP – Rozliczenie Czasu Pracy

Głównym celem tego modułu jest zautomatyzowanie procesu rozliczania czasu pracy oraz naliczania godzin nadliczbowych. W ramach tego segmentu dostępna jest funkcjonalność elektronicznej ewidencji czasu pracy, a także automatyzacja procesu rozksięgowania kosztów wynagrodzeń. Rozwiązanie to pozwala na wprowadzanie szczegółowych informacji dotyczących opisu i kwalifikacji godzin zwykłych oraz godzin nadliczbowych w miejsca powstawania kosztów.

Funkcje realizowane przez moduł RCP

 • planowanie, ewidencja, rozliczenie i zatwierdzenie czasu pracy, ewidencja urlopów i nieobecności,
 • definiowanie wzorców i szablonów czasu pracy,
 • możliwość konfiguracji rozkładu czasu pracy dla danego pracownika (podstawowy, równoważny i zadaniowy czas pracy),
 • regulowanie długości okresu rozliczeniowego,
 • automatyczna weryfikacja zgodności planu pracy z zasadami wymaganymi przez Kodeks Pracy,
 • rejestrowanie przez pracowników wniosków urlopowych bezpośrednio w aplikacji, automatyczne powiadomienie przełożonego
  poprzez e-mail oraz akceptacja wniosku przez przełożonego,
 • obsługa dwupoziomowej akceptacji wniosków urlopowych,
 • obsługa zastępstw podczas urlopu,
 • wprowadzone zdarzenia nieobecności są automatycznie rejestrowane w systemie kadrowo-płacowym,
 • automatyczne naliczanie godzin nadliczbowych, zarówno dobowych, jak i wynikających z przekroczenia średniotygodniowej normy
  czasu pracy oraz godzin nocnych, na podstawie rzeczywistego czasu pracy,
 • ustalanie limitów nadgodzin oraz obsługa wniosków o zmianę limitu nadgodzin z możliwością dwupoziomowej akceptacji wniosków,
 • rejestracja kart pracy z możliwością definiowania w systemie wykonywanych czynności oraz dodatkowych etykiet słownikowych,
  tekstowych, liczbowych lub w formacie daty,
 • definiowanie projektów i ich realizacja na podstawie kart pracy.

Integracja z systemami wejść i wyjść pracowników

Integracja z systemami wejść i wyjść pracowników (system kontroli dostępu ROGER, system Punktualnik), automatyczne parowanie
zdarzeń wejścia i wyjścia z możliwością zastosowania zaokrągleń i dodatkowych reguł zdefiniowanych w systemie.

Obsługa powiadomień

 • obsługa powiadomień za pomocą e-maila lub SMS,

Obsługa raportów

 • dostęp do wielu raportów agregujących dane dotyczące czasu pracy.

Karty Pracy

Moduł umożliwia szczegółowe rozliczenie czasu pracy w ujęciu jakościowym i godzinowym. Dzięki ewidencji kontraktów oraz pracy w ramach tychże kontraktów, daje możliwości wprowadzania planów, co pozwala na ustalanie rozbieżności opóźnień czasowych oraz różnic ilościowych. Karty Pracy to funkcjonalność, która rozszerza mechanizmy modułu RCP.

Funkcje realizowane przez moduł Karty Pracy

 • ewidencja zawieranych kontraktów;
 • wykaz czasu pracy w ramach wprowadzonych kontraktów;
 • wprowadzanie harmonogramu dotyczącego wykonywania działań w określonych zakresach dat oraz możliwość tworzenia zestawień z rzeczywiście zewidencjonowanymi danymi na Kartach Pracy.

E-teczki

Komponent ten umożliwia przechowywanie akt pracowników w formie elektronicznej wraz z informacją o ich terminowości. Dodatkowo pozwala na raportowanie zestawień braków w dokumentacji, oraz upływającego terminu ich ważności. Funkcjonalności te zdecydowanie usprawniają ewidencjonowanie dokumentów pracowniczych.

Funkcje realizowane przez moduł E-teczki

 • masowe zasilanie systemu w Paski Płacowe i RMUA pracowników;
 • przypomnienie poprzez wiadomość e-mail, o zbliżającym się upływie terminu ważności poszczególnych dokumentów;
 • specjalne raporty umożliwiające import dokumentów do Inteli HR;
 • raporty o brakach w teczkach pracowników.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS

Moduł ten umożliwia wprowadzenie danych dotyczących świadczeń socjalnych, daje możliwość wnioskowania, akceptacji oraz przyznawanie tychże świadczeń pracownikom.

Funkcje realizowane przez moduł ZFŚS

 • składanie wniosków o przyznanie świadczenia przez pracownika lub przez przełożonego w jego imieniu;
 • akceptowanie bądź przyznawanie świadczenia bez złożonego wniosku;
 • rejestrowanie kryteriów przyznawania świadczeń dla poszczególnych pracowników (np. dochody na członka rodziny czy liczba dzieci);
 • dowolność w tworzeniu niezależnych budżetów, w ramach budżetów klas świadczeń, a każda z tych grup niezależnie raportuje o stanie wykorzystania budżetu.

Ewidencja wyposażenia

Moduł umożliwia ewidencję wyposażenia udostępnianego pracownikom oraz śledzenie terminu przydatności do użytku np. sprzętu BHP

 • możliwość dodawania sprzętu do ewidencji wraz z datą przydatności
 • łatwe przydzielanie sprzętu pracownikom, automatyczne powiadomienia o konieczności wymiany
 • możliwość zwracania sprzętu z usterką, naprawy i zwrotu lub przekazania do likwidacji.

Delegacje krajowe i zagraniczne

Moduł pozwala na wprowadzanie, ewidencję, rozliczanie oraz akceptację krajowych i zagranicznych podróży służbowych
pracowników.

Dodatkowo zapewnia:

 • korzystanie z domyślnego słownika zawierającego wszystkie środki komunikacji,
 • dostępność do wszystkich publikowanych przez NBP walut,
 • opcję naliczania stawek diet oraz rozliczania wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zgłoszenie poprzez e-mail do przełożonego, celem otrzymania wymaganej akceptacji wprowadzonej przez pracownika delegacji,
 • możliwość rozliczania delegacji z wynagrodzenia w systemie kadrowo – płacowym, bądź zupełnie niezależnie w kasie,
 • wydruk dokumentu delegacji.

Integrator, który działa na zasadzie Web Service

System Inteli HR został wyposażony w narzędzie do komunikacji z systemami zewnętrznymi.
Web service umożliwia definiowanie danych do udostępnienia oraz przyjmowanie żądań i danych z systemów zewnętrznych.

Funkcje realizowane przez Web service:

 • udostępnianie danych rejestrowanych w Inteli HR, np. planowanego czasu pracy, czy rejestru zdarzeń,
 • nasłuchiwanie żądań pochodzących z zewnętrznych systemów,
 • odbieranie danych pochodzących z zewnętrznych systemów,
 • kontrola aktywności oraz możliwość czasowego zawieszania usługi.

Wymiana danych

Moduł pozwala na udostępnianie zestawów danych kadrowych do edycji w Inteli HR.
Dodanie do zdefiniowanego zestawu odpowiednich elementów kadrowych w systemie Symfonia Kadry i Płace pozwala na udostępnienie ich w platformie Inteli HR.

Specyficzne funkcjonalności modułu:

 • dodawanie, usuwanie i zmiany wartości elementów kadrowych i elementów kadrowych zgrupowanych uprzednio
  zdefiniowanych w systemie Symfonia Kadry i Płace,
 • dodawanie dokumentów w postaci pliku do wartości elementów kadrowych i elementów kadrowych zgrupowanych,
 • eksport wartości kadrowych i plików, jako archiwum zabezpieczone hasłem.

Szkolenia

Funkcjonalność ta wspomaga zarządzanie szkoleniami pracowników. Pozwala na rejestrację, ewidencję, akceptację i zatwierdzanie wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń.

W szczególności pozwala na:

 • wnioskowanie o szkolenia do przełożonego – akceptację lub odrzucenie złożonych wniosków;
 • kierowanie pracowników na szkolenia;
 • rejestrację ocen uczestników  szkolenia – prowadzącego, firmy szkoleniowej oraz samego szkolenia;
 • ewidencjonowanie trenerów i firm szkoleniowych realizujących poszczególne szkolenia.

Rekrutacja

Rozwiązanie to wspiera działy HR w zakresie prowadzenia procesów rekrutacji i ewidencjonowania zgromadzonych podczas tych działań dokumentów.

Funkcje realizowane przez moduł Rekrutacja

 • wprowadzanie procesów rekrutacyjnych z możliwością dodawania stanowisk, na które prowadzona jest rekrutacja;
 • dodawanie kolejnych kandydatów oraz rejestrację i elektroniczną ewidencję dostarczonych przez nich dokumentów;
 • ewidencjonowanie statusu rekrutacji.

Pobierz FOLDER

Pobierz ULOTKĘ

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.